lichess.org

Game study

-1 • Shustov_Igor •
  1. IM Alisher_Suleymenov - IM DrMelekess
  1. Shustov_Igor
Reconnecting